regulamin

Regulamin zakupu na stronie internetowej www.366 inspiracji.com

Informacje ogólne

 1. Sprzedający – EBRUDESIGN, ul. Cybernetyki 13, 02-677 Warszawa, NIP 9221368826.

Kupujący, Klient- osoba fizyczna (w tym konsument – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej;

Strona internetowa prowadzona pod adresem www.366inspiracji.com

 1. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia na stronie internetowej, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 2. Oferta przedstawiona na stronie internetowej www.366inspiracji.com nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych na stronie internetowej.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
 5. a) za pobraniem – płatność przy odbiorze przesyłki.
 6. b) przelewem bankowym – na konto firmy EBRUDESIGN

M-Bank 76 1140 2004 0000 3002 3582 9760 tytułem „366inspiracji.com /numer zamówienia”.

Składanie i przyjmowanie zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej, ewentualnie poprzez e-mail wysłany na adres: info@366inspiracji.com
 2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
 5. a) zamówienia za pobraniem – klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego zamówienia do realizacji;
 6. b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na na konto firmy EBRUDESIGN

M-Bank 76 1140 2004 0000 3002 3582 9760 tytułem „366inspiracji.com /numer zamówienia”.

Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji;

 1. Jeżeli do 5 dni od daty złożenia zamówienia na wyżej podane konto bankowe nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.
 2. 366inspiracji.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku tworzywa lub elementu potrzebnego do wykonania produktu. W takim przypadku zamawiający zostanie powiadomiony o tym fakcie  poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

Czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
 2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.
 3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to maxymalnie 3 dni robocze liczone od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 3-dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

Wysyłka zamówienia.

 1. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia. Średni czas dostawy oraz koszt:

W przypadku 100% przedpłaty:

Kurier – 15 zł, czas dostawy średnio w 48h;
InPost (paczkomaty) – 9,5 zł, czas dostawy średnio w 48h;

 1. Wybór firmy kurierskiej należy do 366inspiracji.com i ma na celu jak najszybszą wysyłkę zamówienia.
 2. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty

 1. 366inspiracji.com odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych na stronie internetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych na stronie internetowej w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
 3. Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych na stronie internetowej dla swojej ważności wymaga oświadczenia Kupującego o chęci odstąpienia od umowy, wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres:

EBRUDESIGN, ul. Cybernetyki 13, 02-677 Warszawa, NIP 9221368826.

 1. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze.
 2. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym tzn. :

* nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony;

* jest zwracany w oryginalnym opakowaniu;

* zwracany jest z dowodem zakupu.

 1. 366inspiracji.com zwraca kwotę równą cenie towaru bez kosztów przesyłki do klienta. Pieniądze są zwracane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto podane przez klienta. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

Ochrona danych osobowych i znaków towarowych

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta jest EBRUDESIGN.
 2. 366inspiracji.com zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych EBRUDESIGN.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.
 5. EBRUDESIGN nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. 366inspiracji.com dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
 6. EBRUDESIGN nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2016 r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 2. EBRUDESIGN uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:

1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem strony internetowej 366inspiracji.com, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

4) siły wyższej.

 1. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu EBRUDESIGN zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.366inspiracji.com
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

E-mail: Info@366inspiracji.com